Algemene Opleidingsvoorwaarden

PMU ELEGANCE


Download pdf

Artikel 1              Begripsbepalingen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: PMU Elegance gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84816953
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
  PMU Elegance een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
  werkzaamheden en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),
  gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). Onder opdrachtgever wordt tevens
  verstaan ieder die aan PMU Elegance een opdracht tot levering
  van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, dan wel
  enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 • Wederpartij: diegene die als opdrachtgever of in welke
  hoedanigheid dan ook handelt met PMU Elegance, daaronder begrepen
  diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 • Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en PMU
  Elegance tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het
  verlenen van diensten met betrekking tot het geven van workshops,
  trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot
  advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord.
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is
  gegeven of die door PMU Elegance uit anderen hoofde worden
  verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval
  omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de (evt.) offerte, c.q.
  alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.
 • Opleiding: workshops, trainingen en andere vormen van
  opleidingen, dan wel een opdracht tot advisering, coaching en
  interventies in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2              Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen
(zowel mondeling als schriftelijk), tussen PMU Elegance en
wederpartij.

2.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door PMU Elegance wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of
nalaten PMU Elegance aansprakelijk is of kan zijn.

2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend
mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De
voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken
blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de
onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst
specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders
bepaald.

Artikel 3              Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

3.2 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot
stand door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging of
door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever door middel van een
per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging.

3.3 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede
(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van
opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk
door PMU Elegance zijn bevestigd.

Artikel 4              Uitvoering en gedragsregels

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Opdrachtnemer heeft ter zake de uitvoering van de overeenkomst
slechts een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen
resultaatsverplichting.

Artikel 5              Inschakeling van derden
5.1.
PMU Elegance is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht
derden in te schakelen. De keuze van de door PMU Elegance in te
schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen,
geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de
nodige zorgvuldigheid. PMU Elegance is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van PMU Elegance.
5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in
verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen
beperken, gaat PMU Elegance ervan uit en bevestigt zij zo nodig
bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de
bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking
namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6              Auteursrecht en intellectueel eigendom

6.1 Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op
alle verstrekte gegevens, zoals brochures, readers, trainingsmateriaal,
software e.d. het auteursrecht bij opdrachtnemer op grond van de
Auteurswet.

6.2 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals adviezen, brochures,

readers, trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van
opdrachtnemer en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en
mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 7              Geheimhouding

7.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de
werkzaamheden en overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien
van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de
uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is
gesteld en waarvan het vertrouwelijke

karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

Artikel 8              Inspanningen en certificaat opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en
inlichtingen verschaffen welke opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht
teneinde de opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.

8.2 De opdrachtgever zal zich inspannen de cursus met succes te
doorlopen en is verplicht redelijke opdrachten en instructies van
opdrachtnemer uit te voeren en zo nodig voorafgaand aan de cursus(dag)
opdrachten voor te bereiden.

8.3 Op de laatste opleidingsdag vindt een examen plaats. De kosten van het examen zijn bij de opleiding inbegrepen.

8.4 Indien opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever de opleiding
en het examen met succes heet afgerond, ontvangt opdrachtgever een in
München geregistreerd certificaat.
8.5 Indien opdrachtgever zakt
tijdens het examen, krijgt deze de mogelijkheid een herexamen af te
leggen. De kosten daarvan bedragen € 650,-- incl. btw en worden bij
vooruitbetaling voldaan.

Artikel 9              Annulering en wijziging

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van
annulering of verschuiving van opdrachten of een gedeelte daarvan door
de opdrachtgever, geldt onderstaande vergoedingsregeling:

 1. Bij annulering vanaf 45 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de
  opleiding wordt 25 % van de oorspronkelijke vergoeding in rekening
  gebracht.
 2. Bij annulering vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de
  opleiding wordt 50 % van de oorspronkelijke vergoeding in rekening
  gebracht.
 3. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 100 % van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.

9.2 In geval de opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever
aangebrachte deelnemer na aanvang van de opleiding de deelname
tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de
opdrachtgever geen recht op

enige vermindering van de overeengekomen prijs. Vervanging door een
andere deelnemer na aanvang van de opleiding kan worden overlegd met
opdrachtnemer, zonder dat deze daartoe verplicht is.

9.3 Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een training of
workshop uit te sluiten van (verdere) deelneming indien opdrachtnemer
van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen.
Omstandigheden kunnen zijn, maar niet uitsluitend:

- niet passende motivatie of leerdoelen overeenkomstig de opzet

van de opleiding en/ of deelnemersgroep;

- persoonlijke problematiek;

- ongemotiveerdheid van de deelnemer.

9.4 Wijzigingen in de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen te worden.

9.5 Hoewel opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van aard en/ of
omvang van de overeenkomst welwillend zal overwegen, is opdrachtnemer
tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

Artikel 10            Overmacht

10.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van
overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar
tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de
overmacht oplevert zich niet langer voordoen.

10.2 Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard
is, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door
opdrachtnemer met inachtneming van lid 3 en 4 van dit artikel het
factuurbedrag worden gerestitueerd.

10.3 Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake,
indien opleiders/trainers als gevolg van onvoorziene omstandigheden
(waaronder begrepen ziekte) niet beschikbaar zijn.

10.4 Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de
werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn
verricht voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid zich
aandiende.

Artikel 11            Tarief en kosten

11.1 De aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten zijn
gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte
respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst geldende
vergoedingen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q.
belastingen, waaronder BTW heffingen.

11.2 Door middel van de offerte en overeenkomst wordt overeengekomen
welke tarieven en kosten door opdrachtnemer in rekening zullen worden
gebracht.

11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven en kosten, ook indien
deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van
marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder
begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale- en overheidslasten,
een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de
ingangsdatum van de overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is
gelegen.

Artikel 12            Betaling

12.1 Betaling dient plaats te vinden op de wijze aangegeven in de offerte / opdrachtbevestiging.
12.2 Verrekening of opschorting door wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
12.3 Vanaf
het moment waarop opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van
een geldsom, zal opdrachtgever rente verschuldigd zijn gelijk aan de
wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW, respectievelijk, 6:119 BW. In
dit geval zullen tevens alle kosten die opdrachtnemer moet maken om tot
inning van hetgeen haar toekomt te geraken, voor rekening van
opdrachtgever komen, waaronder begrepen de volledige kosten van
juridische bijstand in en buiten rechte alsmede de kosten die niet door
de rechter ten laste van opdrachtgever worden gebracht.
12.4
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer aan buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te vorderen
bedrag met een minimum van € 250,=, te vermeerderen met de
omzetbelasting. Deze boete heeft nadrukkelijk een punitief karakter en
dient niet te worden beschouwd als gefixeerde/vervangende
schadevergoeding.

Artikel 13            Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in
de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te
wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade.

13.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die geen
onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties
van opdrachtnemer, dus ook medewerkers of aangetrokken derden.

13.4 Indien opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de
overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de
opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt
tot

de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.5 Indien opdrachtnemer wordt betrokken in een gerechtelijke
procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk
voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter
zake anders wordt beslist.

13.6 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en haar hulppersonen
tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door
of verband houdende met door opdrachtnemer ten behoeve van de
opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van
opdrachtnemer in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke
vorderingen.

Artikel 14            Wijzigingen

14.1 PMU Elegance is gerechtigd deze algemene voorwaarden te
wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard
indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde
voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde
voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. 

Artikel 15            Rechts- en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en
de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan
de bevoegde Nederlandse rechter.

PMU Elegance is gevestigd te Zoetermeer en is
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84816953 Deze algemene
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en
zijn tevens geplaatst op de website van PMU Elegance
(www.pmuelegance.nl).

Winkelwagen
Scroll naar boven
Stel je vraag