Algemene Voorwaarden PMU

PMU ELEGANCE

 Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PMU Elegance en cliënt waarop PMU Elegance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
3. Indien PMU Elegance niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat cliënt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van PMU Elegance zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product en/ of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. PMU Elegance kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een aanbieding vermelde prijs is inclusief 21% BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is PMU Elegance daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PMU Elegance anders aangeeft.
5. Een cadeaubon kan alleen worden ingewisseld voor diensten van PMU Elegance en het saldo ervan is gedurende onbepaalde tijd geldig. Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gebruikt voor de aankoop van een andere cadeaubon. Het bedrag van een cadeaubon zal in onderlinge overeenstemming worden bepaald. PMU Elegance is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van een cadeaubon.

Artikel 3. Afspraken

  1. Indien de cliënt verhinderd is om op een gemaakte afspraak te verschijnen, meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk per email aan PMU Elegance.
  2. Bij annulering binnen 48 uur voor de gemaakte afspraak worden annuleringskosten in rekening gebracht ter hoogte van 50% van de overeengekomen behandelingskosten met een minimum van 100,-.
  3. Aanbetalingen zullen niet terug betaald worden, deze blijven 18 maanden geldig in ons klantenbestand en mogen gebruikt worden voor alle behandelingen.
  4. Annuleert de cliënt een afspraak voor de tweede keer op rij, dan is het tweede lid van dit artikel onverkort van toepassing en zal de cliënt ingeval van een nieuwe, derde, afspraak worden geweigerd.
  5. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel ontvangt de cliënt een factuur, welke binnen 14 dagen betaald moet worden. Bij een behandeling met korting wordt 50% van de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
  6. Indien cliënt 5 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt PMU Elegance zich het recht om de verloren tijd in te korten op de behandeling(en) en toch het hele honorarium in rekening brengen.
  7. Indien cliënt 15 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt PMU Elegance zich het recht om de afspraak te annuleren en 50% van de overeengekomen behandelingskosten in rekening te brengen.

Artikel 4. Betaling
1. PMU Elegance vermeldt prijzen van behandelingen zoveel mogelijk op de website en bevestigt deze zo nodig vooraf aan de behandeling aan cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
2. Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien en voor zover cliënt niet volledig of niet betaalt en PMU Elegance zich genoodzaakt ziet incassomaatregelen te treffen, komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de cliënt verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van PMU Elegance om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan wederpartij in rekening te brengen.
4. Bij meerdere vorderingen van PMU Elegance op de cliënt wordt een betaling door cliënt eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel cliënt aanwijst.
5. Verrekening of opschorting door cliënt, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. PMU Elegance verklaart hierbij dat zij de behandeling(en) naar beste kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren. PMU Elegance kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken, in geen geval zal dit leiden tot een korting of restitutie van het bedrag van de behandeling.
2. Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient bij voorkeur binnen zes tot acht weken, maar uiterlijk binnen twee maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van cliënt ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
3. Mocht cliënt een (na)behandeling wensen die volgens PMU Elegance (medisch of anderszins) niet verantwoord is, mag deze (na)behandeling worden geweigerd.
4. PMU Elegance is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Elegance niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
5. PMU Elegance is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie na behandeling, door lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
6. In het geval dat PMU Elegance aansprakelijk wordt gesteld voor enige door cliënt geleden schade, zal de schadevergoeding worden beperkt tot het bedrag dat door Elegance voor de desbetreffende behandeling oorspronkelijk in rekening is gebracht.
7. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover cliënt niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, meer of andere schade te voorkomen alsmede PMU Elegance niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van alle ter zake relevante informatie.
8. PMU Elegance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die cliënt heeft meegenomen naar de salon.
9. PMU Elegance is niet verantwoordelijk voor hetgeen bezoekers op Social Media (Website/Facebook/Instagram/Twitter etc.) zetten, bijvoorbeeld in reactie op een bericht en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 6. Overmacht
1. PMU Elegance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PMU Elegance geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PMU Elegance niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. PMU Elegance heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PMU Elegance haar verbintenis had moeten nakomen.
3. PMU Elegance kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7. Persoonsgegevens & Privacy
1. Cliënt voorziet Elegance vóór de eerste behandeling van alle noodzakelijke gegevens, en gegevens waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling(en).
2. PMU Elegance neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar dossier en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen aangegeven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG. Gegevens worden derhalve niet doorgegeven dan wel verkocht of verhuurd aan derden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de cliënt.
3. PMU Elegance is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PMU Elegance verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de salon het recht de cliënt uit de salon te verwijderen en de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
2. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 9. Beschadiging en diefstal
1. PMU Elegance behoudt zich het recht voor om van cliënt een schadevergoeding te eisen indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. PMU Elegance meldt diefstal te allen tijde bij de politie.

Artikel 10. Garantie
1. PMU Elegance gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Voedsel en Waren Autoriteiten, de richtlijnen hiervoor zijn op Europees level vastgesteld.
2. PMU Elegance is GGD gecertificeerd waardoor u als cliënt gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen zal worden uitgevoerd.
3. PMU Elegance geeft cliënt geen garantie op de behandeling door verschillen in huid.
4. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling en is verplicht de nazorginstructie zover mogelijk strikt na te leven voor een optimaal resultaat.

Artikel 12. Hygiënevoorschriften
1. Na een inspectie van de GGD aan PMU Elegance is een vergunning verleend voor het gebruik van pigmenteer apparatuur. De salon voldoet aan alle hygiënevoorschriften welke tevens ook geldt voor de behandelmethode(n). Ook inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen, dit is gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. PMU Elegance werkt met hoogwaardige pigmenten van Long Time Liner.

Artikel 13. Klachten
1. Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking, schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van PMU Elegance. PMU Elegance zal binnen veertien werkdagen schriftelijk respons geven.
2. Indien de klacht gegrond is zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter of een mediator.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke rechtsbetrekkingen waarbij PMU Elegance partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Copyright
1. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de gehele site of gedeeltes ervan (waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s) te gebruiken. De gegevens zijn eigendom van PMU Elegance te Den Haag en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele manier over op een gebruiker of rechtspersoon en deze kunnen daarom ook niet de inhoud vermenigvuldigen verveelvoudigen, doorsturen, distribueren en/of bewerken.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met cliënt.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

PMU Elegance is gevestigd te Zoetermeer en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84816953

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.


Download pdf

Winkelwagen
Stel je vraag