Algemene Opleidingsvoorwaarden

Alle voorwaarden op een rijtje

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
o Opdrachtnemer: PMU Studio Elegance gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84816953
o Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die PMU Studio Elegance een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). Onder opdrachtgever wordt tevens verstaan ieder die aan PMU Studio Elegance een
opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
o Wederpartij: diegene die als opdrachtgever of in welke hoedanigheid dan ook handelt met PMU Studio Elegance, daaronder begrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
o Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en PMU Studio Elegance tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het geven van workshops, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord.
o Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door PMU Studio Elegance uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de (evt.) offerte, c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht
dienstig kunnen zijn.
o Opleiding: workshops, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel een opdracht tot advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen PMU Studio Elegance en wederpartij.
2.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door PMU Studio Elegance wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten PMU Studio Elegance aansprakelijk is of kan zijn.
2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij
die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
3.2 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever door middel van een per email verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging.
3.3 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk door PMU Studio Elegance
zijn bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering en gedragsregels
4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Opdrachtnemer heeft ter zake de uitvoering van de overeenkomst slechts een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

Artikel 5 Inschakeling van derden
5.1. PMU Studio Elegance is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door PMU Studio Elegance in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. PMU Studio Elegance is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van PMU Studio Elegance.
5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat PMU Studio Elegance ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke  aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6 Auteursrecht en intellectueel eigendom
6.1 Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle verstrekte gegevens, zoals brochures, readers, trainingsmateriaal, software e.d. het auteursrecht bij opdrachtnemer op grond van de Auteurswet.
6.2 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals adviezen, brochures, readers, trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van opdrachtnemer en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de werkzaamheden en overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

Artikel 8 Medewerking opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.
8.2 De opdrachtgever zal zich inspannen de cursus met succes te doorlopen en is verplicht redelijke opdrachten en instructies van opdrachtnemer uit te voeren en zo nodig voorafgaand aan de cursus(dag) opdrachten voor te bereiden.

Artikel 9 Annulering en wijziging
9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering of verschuiving van opdrachten of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever, geldt onderstaande vergoedingsregeling:
a. Bij annulering vanaf 45 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 25 % van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.
b. Bij annulering vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 50 % van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.
c. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 100 % van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.
9.2 In geval de opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever aangebrachte deelnemer na aanvang van de opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vermindering van de overeengekomen prijs. Vervanging door een andere deelnemer na aanvang van de opleiding kan worden overlegd met opdrachtnemer, zonder dat deze daartoe verplicht is.
9.3 Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een training of workshop uit te sluiten van (verdere) deelneming indien opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen.
Omstandigheden kunnen zijn, maar niet uitsluitend:
- niet passende motivatie of leerdoelen overeenkomstig de opzet
van de opleiding en/ of deelnemersgroep;
- persoonlijke problematiek;
- ongemotiveerdheid van de deelnemer.
9.4 Wijzigingen in de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen te worden.
9.5 Hoewel opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van aard en/ of omvang van de overeenkomst welwillend zal overwegen, is opdrachtnemer tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen.
10.2 Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door opdrachtnemer met inachtneming van lid 3 en 4 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd.
10.3 Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien opleiders/trainers als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder begrepen ziekte) niet beschikbaar zijn.
10.4 Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid zich aandiende.

Artikel 11 Tarief en kosten
11.1 De aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst geldende vergoedingen, loonkosten en socialeen overheidslasten c.q. belastingen, waaronder BTW heffingen.
11.2 Door middel van de offerte en overeenkomst wordt overeengekomen welke tarieven en kosten door opdrachtnemer in rekening zullen worden gebracht.
11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven en kosten, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen en
stijgingen van sociale- en overheidslasten, een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de ingangsdatum van de overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen.

Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling dient plaats te vinden op de wijze aangegeven in de offerte / opdrachtbevestiging.
12.2 Verrekening of opschorting door wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
12.3 Vanaf het moment waarop opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van een geldsom, zal opdrachtgever rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW, respectievelijk, 6:119 BW. In dit geval zullen tevens alle kosten die opdrachtnemer moet maken om tot inning van hetgeen haar toekomt te geraken, voor rekening van opdrachtgever komen, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand in en buiten rechte alsmede de kosten die niet door de rechter ten laste van opdrachtgever worden gebracht.
12.4 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,=, te vermeerderen met de omzetbelasting. Deze boete heeft nadrukkelijk een punitief karakter en dient niet te worden beschouwd als gefixeerde/vervangende schadevergoeding.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade.
13.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties van opdrachtnemer, dus ook medewerkers of aangetrokken derden.
13.4 Indien opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.5 Indien opdrachtnemer wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.
13.6 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van opdrachtnemer in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 14 Wijzigingen
14.1 PMU Studio Elegance is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 15 Rechts- en forumkeuze
15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

PMU Studio Elegance is gevestigd te Zoetermeer en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84816953 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en zijn tevens geplaatst op de website van PMU Studio Elegance (www.pmuelegance.nl).

Winkelwagen
Scroll naar boven
Stel je vraag