Algemene Verkoop - En Leveringsvoorwaarden

PMU ELEGANCE


Download pdf

Artikel 1              Begripsbepalingen

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

o             Verkoper: PMU Elegance gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84816953

o             Wederpartij: diegene die als koper, opdrachtgever, huurder, of in welke hoedanigheid dan ook handelt met PMU Studio Elegance.

Artikel 2              Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen PMU Elegance en wederpartij.

2.2 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door PMU Elegance wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten PMU Elegance aansprakelijk is of kan zijn.

2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.

2.5 Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend.

Artikel 3              Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

3.2 De overeenkomst tussen PMU Elegance en de wederpartij komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de wederpartij door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging.

3.3 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van wederpartij, binden PMU Elegance slechts indien deze schriftelijk door PMU Elegance zijn bevestigd.

Artikel 4              Afwijkingen

4.1 Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.2 PMU Elegance is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van grondstoffen, materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, transport, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in - en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet is PMU Elegance gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.

4.3 Het is PMU Elegance toegestaan af te wijken van verstrekte gewichten, aantallen, levertijden, technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover een dergelijke afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder van het totale gewicht, aantallen, levertijden, enzovoort, alsmede die afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de waarde van het verkochte of geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4.4 PMU Elegance is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 5              Tarieven/prijzen

5.1 Voor alle zaken en, zo toepasselijk: werkzaamheden, zullen prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan de door PMU Elegance gebruikelijker wijs gehanteerde prijs, of een billijke prijs – als deze hoger is – geldt.

5.2 Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden PMU Elegance niet, tenzij die in een volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.

Artikel 6              Einde overeenkomst

6.1 indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens PMU Elegance niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel als hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, heeft PMU Elegance het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. PMU Elegance is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de wederpartij te vorderen alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

6.2 In het geval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst PMU Elegance schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen wederpartij nauwkeurig dient te omschrijven.

Artikel 7              Betaling, zekerheden

7.1 De betaling van de koopsom, vergoeding of anders genaamde tegenprestatie voor hetgeen PMU Elegance presteert dient te geschieden op de wijze zoals beschreven in de offerte/opdrachtbevestiging.

7.2 Verrekening of opschorting door wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.

7.3 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

7.4 Bij meerdere opeisbare vorderingen van PMU Elegance op de wederpartij wordt een betaling door wederpartij eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel wederpartij aanwijst.

7.5 Vanaf het moment waarop wederpartij in gebreke is met tijdige betaling van een geldsom, zal wederpartij rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW, respectievelijk, 6:119 BW. In dit geval zullen tevens alle kosten die PMU Elegance moet maken om tot inning van hetgeen haar toekomt te geraken, voor rekening van opdrachtgever komen, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand in en buiten rechte alsmede de kosten die niet door de rechter ten laste van wederpartij worden gebracht.
7.6 Wederpartij is aan PMU Elegance aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,=, te vermeerderen met de omzetbelasting. Deze boete heeft nadrukkelijk een punitief karakter en dient niet te worden beschouwd als gefixeerde/vervangende schadevergoeding.

7.7 PMU Elegance is gerechtigd alvorens het gekochte af te leveren, met de aflevering verder te gaan, of (anderszins) te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, zulks ter beoordeling aan PMU Elegance, te verstrekken om nakoming van de betalingsverplichtingen zeker te stellen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is.

Artikel 8              Vervoer

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is PMU Elegance gerechtigd de vervoerder van verkochte of anderszins te leveren zaken aan te wijzen, ongeacht voor wiens rekening de kosten van vervoer zijn.

8.2 De kosten van vervoer zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van wederpartij.

8.3 De kosten van verzending van zaken, van en naar PMU Elegance alsmede van en naar derden, zijn in garantiegevallen als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van deze algemene voorwaarden voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 9              Aflevering en risico

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken aan wederpartij ter plaatse waar PMU Elegance haar bedrijf uitoefent of waar zij die zaken betrokken heeft. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van PMU Elegance aan wederpartij dat de zaken kunnen worden afgehaald.

9.2 Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. Wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien zij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van PMU Elegance ophaalt of weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

9.3 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.4 Het aannemen van zaken van of namens PMU Elegance door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 10            Reclames

10.1 De wederpartij zal met bekwame spoed na de levering onderzoeken of PMU Elegance de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden PMU Elegance er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het in dit lid bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk zeven kalenderdagen na levering.

10.2 PMU Elegance is in geval van non-conformiteit steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke zaak in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar keuze van PMU Elegance, het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.

10.3 De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

10.4. Indien de in het eerste lid bedoelde termijn naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van PMU Elegance voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.

10.5 De prestatie van PMU Elegance geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11            Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door, namens of voor rekening of risico van PMU Elegance te leveren en geleverde zaken, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van PMU Elegance of de partij die eigenaar van die zaken is tot de wederpartij zal hebben voldaan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door PMU Elegance krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten.

11.2 Wederpartij heeft, zolang zij niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met PMU Elegance, het recht om de geleverde zaken zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en/of te verwerken. Indien het eigendomsrecht van PMU Elegance na bewerking door zaaksvorming, vermenging, natrekking of anderszins teniet gaat, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de (mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op PMU Elegance over. De wederpartij treedt vanaf dan kosteloos als houder en bewaarnemer van de betreffende zaak waarvan aan PMU Elegance de (mede-)eigendom toekomt op.

11.3 Indien wederpartij in verzuim is, is PMU Elegance bevoegd de zaken direct op te eisen van een ieder die deze houdt.

Artikel 12            Garantie

12.1 PMU Elegance garandeert dat de door haar geleverde zaken beantwoorden aan het doel waarvoor die zaken kennelijk en voor PMU Elegance kenbaar worden geleverd.

12.2 Als PMU Elegance niet voldoende in de gelegenheid wordt gesteld om een voorkomende onvolkomenheid aan of in verband met de geleverde zaak te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij.

12.3 De garantie geldt niet als wederpartij of derden – zonder schriftelijke toestemming van PMU Elegance – werkzaamheden aan de geleverde zaak hebben verricht, die zaak verder ver- of bewerken, die zaak onvoldoende zorgvuldig opslaan en, in het algemeen, in alle gevallen waarin niet met zodanige zorgvuldigheid wordt opgetreden als PMU Elegance van een alerte en zorgvuldige wederpartij mag verlangen.

12.4 De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet overeenkomstig de bij de inbedrijfstelling verstrekte voorschriften wordt behandeld of niet voor het doel waarvoor het is gekocht wordt gebruikt.

Artikel 13            Nazorg

13.1 PMU Elegance dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schadebeperkende maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting.

13.2 Als PMU Elegance niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14            Aansprakelijkheid

14.1 PMU Elegance is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de wederpartij aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van PMU Elegance.

14.2 PMU Elegance is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade.

14.3 PMU Elegance is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties van PMU Elegance, dus ook niet voor medewerkers of aangetrokken derden.

14.4 Indien PMU Elegance, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de wederpartij aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.5 Indien PMU Elegance wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.

14.6 De wederpartij vrijwaart PMU Elegance en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door PMU Elegance ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van PMU Elegance in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 15            Rechts- en forumkeuze

15.1 In alle geschillen, die over de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden ingesloten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde civiele rechter in Nederland.

15.2 Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.3 Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

PMU Elegance is gevestigd te Zoetermeer en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84816953. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en zijn tevens geplaatst op de website van PMU Elegance (www.pmuelegance.nl).

Winkelwagen
Scroll naar boven
Stel je vraag